Напрям:

організація виховання, самовиховання та розвитку учнів в освітньому середовищі; рефлексія і професійний саморозвиток педагога, зокрема:

1.     розуміння механізмів виховання і розвитку особистості;

2.     оволодіння методами і прийомами самовиховання;

3.     здатність здійснювати педагогічне керівництво самовихованням особистості та колективу;

4.     вміння розробляти програму самовиховання;

5.     спроможність організовувати виховні справи (заняття), які сприяють самовихованню школярів.

 Науково-методичний супровід професійного розвитку  вчителів історії у їх  підготовці для реалізації сучасних цілей освіти в умовах модернізації освітньої галузі.

 Напрям: забезпечення і підтримка навчання та вдосконалення професійних навиків учителів історії, зокрема:

-     Вміння встановлювати структурно-логічні взаємодії двох шкільних курсів історії, синхронізувати та інтегрувати їх,  реалізувати компетентнісний потенціал предмета через ефективне планування вчительської та учнівської діяльності, а також через міжкурсову інтеграцію.

-     Використання медіаресурсів, інформаційно-комунікативних технологій для забезпечення продуктивного навчання історії.

-     Знання і розуміння основних інструментів впливу мас-медіа на формування громадської думки, розпізнавання історичних фейків та критичне сприйняття  історичної інформації. 

-     Усвідомлення необхідності змін у концепції шкільної історичної освіти та готовність до професійного зростання для реалізації цих змін і відповідності вимогам часу.

Цілі спецкурcу – підготовка вихователів шкіл-інтернатів, які б володіли комунікативними техніками, інтерактивними методами у вихованні життєвих компетентностей учнів.    

Науково-методичний супровід професійного розвитку вихователів груп продовженого дня відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти.

«Формування навичок ефективної комунікації в роботі педагога вихователя»

Напрям: забезпечення і підтримка навчання та вдосконалення професійних навичок вихователів груп продовженого дня, зокрема: 

 • вміння виокремити основні напрямки виховної діяльності для  забезпечення  успішної організації навчально-виховного процесу у закладах освіти; 
 • оволодіння комунікативними техніками, ефективними у вихованні та розвитку учнів в освітньому середовищі; 
 • розуміння значення професійного розвитку.

Тут  треба прописати для кого курс і напрями підвищення кваліфікації

Напрям:

 • Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів-організаторів у їх підготовці до ефективної організації життєдіяльності учнівського колективу – організації самоврядування, дозвілля - на засадах педагогіки партнерства;
 • Поглиблення комунікативної, організаторської, лідерської, коучингової компетентностей педагога-організатора;
 • опанування основ самоменеджменту, тайм-менеджменту, стрес-менеджменту як інструментів особистісного і професійного зростання педагога-організатора та запобігання професійному вигоранню.

Тут  треба прописати для кого курс і напрями підвищення кваліфікації


Основною метою нашого курсу підвищення кваліфікації вихователів спецшкіл-інтернатів буде: 

 • науково-методичний супровід професійного розвитку вихователів спецшкіл-інтернатів у їх підготовці до роботи в умовах розбудови нової української школи, відповідно до запитів громадянського суспільства.
  Напрям: розвиток навичок ефективного використання ґаджетів в освітньому процесі;  підвищення кваліфікації та професійної компетентності педагога, зокрема:
 • усвідомлення важливості використання ґаджетів для сучасної дитини;
 • розуміння особливостей і переваг використання ґаджетів в освітньому процесі;
 • оволодіння технологіями та програмами для активного впровадження гаджетів у навчальний процес;
 • вміння ефективно спілкуватися із суб’єктами освітнього процесу;
 • опанування різних програм на ґаджетах та вміння ними оперативно користуватися.

 • Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

  ●  мовно-комунікативна компетентність – вміння слухати, ставити запитання, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;

  ●  інформаційно-цифрова компетентність – здатність отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

  ●  професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, інформатики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів; вміння користуватися гаджетами, завантажувати, реєструватися, шукати інформацію;

  ●  психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного, морального і соціального здоров’я учнів, здатність сприяти творчому становленню школярів, розвитку особистості, індивідуальності і колективу;

 • загальнокультурна компетентність – здатність аналізувати найважливіші досягнення національної і світової науки та культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства.

Очікувані результати навчання: після проходження курсів підвищення кваліфікації за цією програмою слухач:

 • демонструє навички критичного мислення, вміє розрізняти факти від суджень, робити обґрунтовані висновки та узагальнення;
 • називає правила ефективної взаємодії з різними типами співрозмовників, способи протидії маніпуляціям у спілкуванні;
 • демонструє здатність активного слухання, ведення конструктивного діалогу,  аргументації власної позиції.