АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
•    посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
•    дотримання норм законодавства про авторське право;
•    надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
•    контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
•    відвідування навчальних занять;
•    самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
•    посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
•    дотримання норм законодавства про авторське право;
•    надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності.
 
Порушенням академічної доброчесності вважається:
•    академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
•    фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
•    обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітньої процесу;
•    відсутність – пропуски занять без поважних причин;
•    списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
•    неналежне ставлення до навчання - не виконання завдань, що передбачені програмою підвищення кваліфікації;
•    неправомірна вигода – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
•    повторне проходження оцінювання;
•    не зарахування до загальної кількості навчального часу годин, які пропущені без поважних причин;
•    не зарахування до загальної кількості навчального часу годин за не виконані (невідпрацьовані), здані з порушеннями вимог академічної доброчесності види діяльності, які передбачені програмою підвищення кваліфікації;
•    не зарахування до загальної кількості навчального часу годин, що передбачені на окремий навчальний модуль, в разі не виконання (не відпрацювання) визначеного програмою підвищення кваліфікації виду модульного контролю.